Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. De Hosting Leverancier gevestigd te Haarsteeg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘s-Hertogenbosch, 17216752 | BTW nr NL8188.46.252.B01 | Rek. nr. 141173297.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Hosting Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie De Hosting Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Dienst: de specifieke dienst die De Hosting Leverancier met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Hosting Leverancier en opdrachtgever krachtens welke De Hosting Leverancier de dienst zal uitvoeren.

6. Website: www.dehostingleverancier.nl

 

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

1. De Hosting Leverancier zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de dienst is bindend. Tevens is het voor opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de website teneinde de dienst af te nemen. Ook op de website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de website aangegeven de omschrijving van de dienst die bindend is.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door De Hosting Leverancier, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft De Hosting Leverancier het recht de prijzen aan te passen.

4. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor De Hosting Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door De Hosting Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door opdrachtgever wordt ontvangen door De Hosting Leverancier .

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal De Hosting Leverancier zo spoedig mogelijk de dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert De Hosting Leverancier dat de dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft De Hosting Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Hosting Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan De Hosting Leverancier worden verstrekt.

5. Het is De Hosting Leverancier toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal die De Hosting Leverancier noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

 

6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal De Hosting Leverancier opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de dienst kan instellen, een en ander binnen de in de overeenkomst aangegeven grenzen.

7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. De Hosting Leverancier kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan De Hosting Leverancier te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Door De Hosting Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. De Hosting Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. De Hosting Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens De Hosting Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen, zoals ook genoemd op de website, zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van De Hosting Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is De Hosting Leverancier gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. De Hosting Leverancier zal opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van opdrachtgever, heeft De Hosting Leverancier het recht alle prijzen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen.

5. Alle voor De Hosting Leverancier uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) De Hosting Leverancier die in strijd is met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3. De Hosting Leverancier hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van De Hosting Leverancier is gerechtvaardigd, is De Hosting Leverancier gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is De Hosting Leverancier in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is De Hosting Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. De Hosting Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties De Hosting Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij een gegronde klacht/overtreding van artikel 5 van deze algemene voorwaarden betreffende de door opdrachtgever aangeboden informatie is De Hosting Leverancier gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/ of te beëindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart De Hosting Leverancier voor alle schade als gevolg van bovenstaande. De Hosting Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van De Hosting Leverancier in het kader van het maken van een melding van onrechtmatig gebruik, het stopzetten van de dienstverlening alsmede het verstrekken van informatie aan derden, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

 

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks De Hosting Leverancier , overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. De Hosting Leverancier zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Zonder toestemming van De Hosting Leverancier is het opdrachtgever verboden de door De Hosting Leverancier verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

10. De Hosting Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is De Hosting Leverancier bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij De Hosting Leverancier een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van De Hosting Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door De Hosting Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door De Hosting Leverancier .

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat De Hosting Leverancier voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. De Hosting Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van De Hosting Leverancier , waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt De Hosting Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.

5. De Hosting Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Hosting Leverancier .

6. Indien De Hosting Leverancier een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal De Hosting Leverancier medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.

8. De Hosting Leverancier heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is De Hosting Leverancier gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen dan wel voor gebruik verder voort te zetten.

10. De voorwaarden voor de Registries waarbij De Hosting Leverancier domeinnamen kan registreren voor Contractant zijn te raadplegen via https://www.dehostingleverancier.nl/voorwaarden-en-info-registries. Contractant wordt geacht kennis te hebben genomen van de laatst geldende versie van deze voorwaarden en zich daar te allen tijde aan te houden.

 

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

1. De Hosting Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door De Hosting Leverancier opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

2. De Hosting Leverancier stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan opdrachtgever, tenzij opdrachtgever hiervoor een aanvullende dienst heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om reservekopieën van de bij De Hosting Leverancier opgeslagen data te maken.

3. De Hosting Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. De Hosting Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). De Hosting Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt.

4. De Hosting Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van De Hosting Leverancier . De Hosting Leverancier kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

5. Indien naar het oordeel van De Hosting Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van De Hosting Leverancier of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is De Hosting Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van De Hosting Leverancier voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door De Hosting Leverancier van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van De Hosting Leverancier , diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw), met een maximum van 750,- euro (exclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van De Hosting Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op De Hosting Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4. De aansprakelijkheid van De Hosting Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever De Hosting Leverancier onverwijld (uiterlijk binnen 7 dagen na de schadeveroorzakende gebeurtenis) en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Hosting Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Hosting Leverancier in staat is adequaat te reageren.

5. De Hosting Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Hosting Leverancier meldt en enkel indien er op het moment van melden geen sprake is van een betalingsachterstand aan de zijde van opdrachtgever.

7. Opdrachtgever vrijwaart De Hosting Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door De Hosting Leverancier geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 9. Storingen en overmacht

1. De Hosting Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. De Hosting Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Hosting Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. De Hosting Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal De Hosting Leverancier zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. De Hosting Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.

3. De Hosting Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat De Hosting Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van De Hosting Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 10. Duur en opzegging

1. Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging, tijdig en rekening houdend met een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is De Hosting Leverancier gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. De Hosting Leverancier is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal, maar altijd schriftelijk, als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever kan daarnaast via de website van De Hosting Leverancier schriftelijk opzeggen.

5. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft De Hosting Leverancier het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van De Hosting Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van De Hosting Leverancier .

2. De Hosting Leverancier zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door De Hosting Leverancier .

4. In afwijking van het vorige lid is De Hosting Leverancier niet verplicht een factuur te sturen indien de overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan De Hosting Leverancier .

5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt De Hosting Leverancier het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van 14 dagen van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt De Hosting Leverancier in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van De Hosting Leverancier te voldoen en De Hosting Leverancier is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

8. Indien De Hosting Leverancier aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de opdrachtgever verhaald.

9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan De Hosting Leverancier kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal De Hosting Leverancier een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. De vordering tot betaling voor de duur van de desbetreffende overeenkomst is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. In bovenstaande gevallen heeft De Hosting Leverancier voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Hosting Leverancier of diens licentiegevers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is De Hosting Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien De Hosting Leverancier door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.500 euro per inbreukmakende handeling betalen aan De Hosting Leverancier , onverminderd het recht van De Hosting Leverancier om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Artikel 13. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

2. De Hosting Leverancier zal geen kennis nemen van data die opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van De Hosting Leverancier , tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of De Hosting Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal De Hosting Leverancier zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. De Hosting Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van De Hosting Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door De Hosting Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk door te voeren.

7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.